استیکر Baby OnBoard

30,000 تومان

افزودن به مقایسه

عرض (سانتیمتر) طول (سانتیمتر)
10 سانتی متر 4.72 سانتی متر
15 سانتی متر 7.08 سانتی متر
20 سانتی متر 9.44 سانتی متر
25 سانتی متر 11.8 سانتی متر
30 سانتی متر 14.16 سانتی متر
35 سانتی متر 16.52 سانتی متر
40 سانتی متر 18.88 سانتی متر
45 سانتی متر 21.24 سانتی متر
50 سانتی متر 23.6 سانتی متر
58 سانتی متر 27.376 سانتی متر